Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tiểu sử nhạc sĩ

Mac Lâm : nhac si CUNG TIËN

Chu+o+ng tri`nh va(n Ho.c Nghe^. Thua^.t tua^`n na`y Ma(.c La^m ki'nh
mo+`i quy' vi. theo do~i buo^?i no'i chuye^.n vo+'i nha.c si~ CungTie^'n ve^` nhu+~ng sa'ng ta'c cu~ng nhu+ hoa.t ddo^.ng a^m nha.c cu?a o^ng trong nhu+~ng tha^.p nie^n qua.

RFA, 1.4.07


Nha.c si~ Cung Tie^'n te^n tha^.t la` Cung Thu'c Tie^'n, sinh na(m
1938 ta.i Ha` No^.i. Tho+`i ky` trung ho.c, Cung Tie^'n ho.c xu+o+'ng
a^m va` ky' a^m vo+'i hai nha.c si~ no^?i tie^'ng Chung Qua^n va`
Tha^?m Oa'nh. Trong khoa?ng tho+`i gian 1957 dde^'n 1963, Cung Tie^'n
du ho.c o+? Australia nga`nh kinh te^' va` o^ng co' tham du+. ca'c
kho'a ve^` du+o+ng ca^`m, ho`a a^m, ddo^'i ddie^?m, va` pho^'i cu.
ta.i nha.c vie^.n Sydney.
Trong nhu+~ng na(m 1970 dde^'n 1973, vo+'i mo^.t ho.c bo^?ng cao ho.c
cu?a Ho^.i ddo^`ng Anh (British Council) dde^? nghie^n cu+'u kinh te^'
ho.c pha't trie^?n ta.i dda.i ho.c Cambridge, Anh, o^ng dda~ du+. ca'c
lo+'p nha.c su+?, nha.c ho.c, va` nha.c ly' hie^.n dda.i ta.i ddo'.
Na(m 1987, Cung Tie^'n vie^'t nha.c ta^'u khu'c Chinh phu. nga^m,
soa.n cho 21 nha.c khi' ta^y phu+o+ng, ddu+o+.c tri`nh die^~n la^`n
dda^`u va`o na(m 1988 ta.i San Jose vo+'i da`n nha.c thi'nh pho`ng San
Jose, va` dda~ ddu+o+.c gia?i thu+o+?ng Va(n Ho.c nghe^. thua^.t
quo^'c kha'nh 1988.
Va`o dda^`u tha^.p ky? 1980 Cung Tie^'n pho^? nha.c tu+` 12 ba`i tho+
trong tu` ca?i ta.o cu?a Thanh Ta^m Tuye^`n mang te^n "Vang Vang
Tro+`i Va`o Xua^n", ta^.p nha.c na`y ddu+o+.c vie^'t cho gio.ng ha't
va` Piano va` ddu+o+.c tri`nh ba`y la^`n dda^`u tie^n ta.i Thu? DDo^
Hoa Thi.nh DDo^'n va`o na(m 1985.
Na(m 1992, Cung Tie^'n soa.n ta^.p Ta Ve^`, tho+ To^ Thu`y Ye^n, cho
gio.ng ha't, no'i, nga^m va` mo^.t ddo^.i nha.c cu. thi'nh pho`ng.
Na(m 2003, O^ng dda~ thu+.c hie^.n mo^.t ta'c pha^?m nha.c ddu+o+ng
dda.i Lo+ tho+ to+ lie^~u buo^ng ma`nh du+.a tre^n mo^.t ddie^.u da^n
ca che`o co^?. O^ng cu~ng la` ho^.i vie^n cu?a die^~n dda`n nha.c si~
sa'ng ta'c Hoa Ky`.
Trong la~nh vu+.c va(n ho.c, giu+~a tha^.p nie^n 50 va` 60, vo+'i bu't
hie^.u Tha.ch Chu+o+ng, Cung Tie^'n cu~ng dda~ tu+`ng ddo'ng go'p
nhu+~ng sa'ng ta'c, nha^.n ddi.nh va` phe^ bi`nh va(n ho.c, cu~ng nhu+
di.ch thua^.t, cho ca'c ta.p chi' Sa'ng Ta.o, Quan DDie^?m, va` Va(n.
Nho'm Sa'ng Ta.o la` nho'm no^?i tie^'ng nha^'t xua^'t pha't tu+`
phong tra`o di cu+. Hoa.t ddo^.ng cu?a ho. la` mo+? mo^.t con
ddu+o+`ng mo+'i ve^` ngo^n ngu+~ hi`nh a?nh cu~ng nhu+ ve^` ly'
tu+o+?ng tu+. do. To^i ho+.p ta'c vo+'i ho. ba(`ng nhu+~ng ba`i vie^'t
ve^` trie^'t ho.c cu~ng nhu+ nhu+~ng nha^.n ddi.nh a^m nha.c lu'c ddo'
to^i dda~ ddi du ho.c. The^' he^. tre? ve^` sau lo+'p ho.c tro` cu?a
Nguye^~n Sy~ Te^', Doa~n Quo^'c Si~, Thanh Ta^m Tuye^`n cha('c cha('n
la` chi.u nhie^`u a?nh hu+o+?ng cu?a Sa'ng Ta.o.
Nha.c si~ Cung Tie^'n
Hai trong so^' ca'c truye^.n nga('n o^ng di.ch va` xua^'t ba?n o+? VN
la` cuo^'n ho^`i ky' vie^'t du+o+'i ha^`m cu?a Dostoievsky va` cuo^'n
Mo^.t nga`y trong ddo+`i Ivan Denisovitch cu?a Solzhenitsyn.
Ma(.c La^m: La` mo^.t ngu+o+`i ye^u thi'ch a^m nha.c va` co' nhu+~ng
nha.c pha^?m no^?i tie^'ng ra^'t so+'m nhu+: Hoa`i Ca?m, Thu Va`ng,
Hu+o+ng Xu+a...ly' do na`o khie^'n o^ng tro+? tha`nh mo^.t chuye^n gia
kinh te^' ho.c va` o^ng co' cho ra(`ng kinh te^' va` a^m nha.c la` hai
li~nh vu+.c kho' ho`a ho+.p la^~n nhau hay kho^ng?
Nha.c si~ Cung Tie^'n: Ca^u ho?i na`y no' co' hai pha^`n mo^.t pha^`n
la` ta.i sao to^i tro+? tha`nh chuye^n gia kinh te^' ho.c va` mo^.t
pha^`n la` giu+~a a^m nha.c va` kinh te^' co' ho`a ho+.p vo+'i nhau
hay kho^ng. To^i ddu+o+.c ho.c bo^~ng kinh te^' ho.c vi` a^m nha.c
kho^ng pha?i la` nga`nh ma` ngoa.i quo^'c cho chi'nh phu? VNCH ho^`i
ddo'.
Su+. thu+.c thi` a^m nha.c va` kinh te^' kho^ng pha?i la` kho' ho`a
ho+.p vi` ca? hai dde^`u la` nghe^. thua^.t ca?. Kinh te^' ho.c kho^ng
pha?i la` mo^.t khoa ho.c ma` la` mo^.t nghe^. thua^.t giu+~a ke? mua
ngu+o+`i ba'n, giu+~a ngu+o+`i sa?n xua^'t va` ngu+o+`i tie^u du`ng,
cho ne^n ne^'u kho^ng ho`a ho+.p ddu+o+.c thi` cu~ng kho^ng the^? xung
kha('c la^~n nhau.
Ma(.c La^m: O^ng dda~ tu+`ng co^ng ta'c vo+'i nho'm Sa'ng Ta.o ra^'t
so+'m qua bu't hie^.u Tha.ch Chu+o+ng ba(`ng nhu+~ng ba`i vie^'t va`
di.ch thua^.t, o^ng co' nha^.n xe't gi` ve^` hoa.t ddo^.ng cu~ng nhu+
a?nh hu+o+?ng cu?a nho'm na`y?
Nha.c si~ Cung Tie^'n:Nho'm Sa'ng Ta.o la` nho'm no^?i tie^'ng nha^'t
xua^'t pha't tu+` phong tra`o di cu+. Hoa.t ddo^.ng cu?a ho. la` mo+?
mo^.t con ddu+o+`ng mo+'i ve^` ngo^n ngu+~ hi`nh a?nh cu~ng nhu+ ve^`
ly' tu+o+?ng tu+. do.
To^i ho+.p ta'c vo+'i ho. ba(`ng nhu+~ng ba`i vie^'t ve^` trie^'t ho.c
cu~ng nhu+ nhu+~ng nha^.n ddi.nh a^m nha.c lu'c ddo' to^i dda~ ddi du
ho.c. The^' he^. tre? ve^` sau lo+'p ho.c tro` cu?a Nguye^~n Sy~ Te^',
Doa~n Quo^'c Si~, Thanh Ta^m Tuye^`n cha('c cha('n la` chi.u nhie^`u
a?nh hu+o+?ng cu?a Sa'ng Ta.o.
Ma(.c La^m: DDu+o+.c bie^'t Thanh Ta^m Tuye^`n la` ba.n tha^n cu?a
o^ng, xin o^ng cho bie^'t mo^.t va`i ky? nie^.m ddo^'i vo+'i ta`i tho+
na`y nha^n ky? nie^.m mo^.t na(m nga`y ma^'t cu?a thi si~.
Nha.c si~ Cung Tie^'n: To^i quen Thanh Ta^m Tuye^`n na(m 1956 khi to^i
theo ho.c na(m cuo^'i cu`ng cu?a trung ho.c ta.i Chu Va(n An, lu'c
a^'y Thanh Ta^m Tuye^`n mo+'i va`o nam theo la`n so'ng di cu+ cu?a
sinh vie^n.
DDa^y la` ca khu'c dda^`u tie^n cu?a chu'ng to^i vie^'t tu+` na(m 1953
lu'c ddo' to^i mo+'i 14 tuo^?i lu'c to^i mo+'i ho.c dde^. lu.c no' la`
co^ng an khu'c hoa`n toa`n tru+~ ti`nh cu?a mo^.t ho.c sinh a?nh
hu+o+?ng tho+ mo+'i la~ng ma.n cu?a Huy Ca^.n, Xua^n Die^.u ....Rie^ng
vo+'i to^i no' la` ddu+'a con dda^`u lo`ng va^~n co`n ddu+o+.c thi'nh
gia? ye^u thi'ch to^i va^~n thi'ch vi` no' gia?n di. va` la` mo^.t
tho+`i ho.c tro` cu?a mi`nh.
Nha.c si~ Cung Tie^'n
Ha`nh trang du ho.c cu?a to^i chi? co' ma^'y quye^?n sa'ch, trong ddo'
co' hai quye^?n To^i Kho^ng Co`n Co^ DDo^.c cu?a Thanh Ta^m Tuye^`n
va` Tha'ng Gie^ng Co? Non cu?a Mai Tha?o. Cho to+'i khi to^i ve^`
nu+o+'c va`o na(m 1963 to^i mo+'i ga(.p la.i Thanh Ta^m Tuye^`n va`
chu'ng to^i co' nhu+~ng quan he^. tha^n thie^'t ho+n.
Ma(.c La^m:Thu+a o^ng co' pha?i va(n chu+o+ng cu+.c ky` la. la^~m cu?a
Thanh Ta^m Tuye^`n dda~ khie^'n o^ng pho^? nha.c hai ba`i DDe^m va`
Le^. DDa' Xanh hay vi` ly' do de^~ hie^?u ho+n vi` nha` tho+ la` ba.n
tha^n cu?a o^ng?
Nha.c si~ Cung Tie^'n: To^i tha^'y ba`i tho+ ra^'t buo^`n va` ra^'t
ddo^.c dda'o. Ba`i tho+ na`y to^i pho^? o+? Sydney na(m 1957 vo+'i
mu.c ddi'ch gu+?i ta(.ng Pha.m DDi`nh Chu+o+ng. Ma~i sau na`y to^i
mo+'i pho^? ba?n DDe^m cu?a Thanh Ta^m Tuye^`n trong ta^.p tho+ Lie^n,
DDe^m Ma(.t Tro+`i Ti`m Tha^'y.
Ma(.c La^m: Be^n ca.nh Thanh Ta^m Tuye^`n la` mo^.t nha` tho+ kha'c
trong nho'm Sa'ng Ta.o cu~ng ddu+o+.c o^ng quan ta^m ddo' la` nha`
tho+ To^ Thu`y Ye^n, Vo+'i thi pha^?m Ta Ve^` o^ng dda~ sa'ng ta'c
nhie^`u loa.i hi`nh a^m nha.c cho ta'c pha^?m na`y, xin o^ng cho
bie^'t va`i chi tie^'t ve^` vie^.c na`y.
Nha.c si~ Cung Tie^'n:Ta^.p tho+ Ta Ve^` cu?a To^ Thu`y Ye^n lo.t ra
kho?i tra.i ca?i ta.o va` Mai Tha?o ddu+a cho to^i xem va`i ba`i
tru+o+'c khi To^ Thu`y Ye^n ddi.nh cu+ ta.i My~. To^i dda~ soa.n cho
ba`i tho+ na`y tro+? tha`nh nhu+~ng gio.ng nga^m, ha't, no'i vo+'i
nhu+~ng nha.c cu. ta^y phu+o+ng phu. dde^.m.
Ma(.c La^m: Thu+a o^ng, tu+` nha.c pha^?m dda^`u tay la` ba?n Hoa`i
Ca?m ddu+o+.c sa'ng ta'c na(m 1953 cho dde^'n nay dda~ co' bao tha(ng
tra^`m trong ddo+`i so^'ng rie^ng cu~ng nhu+ cu?a toa`n da^n to^.c,
o^ng co' nha^.n xe't gi` ve^` nha.c pha^?m na`y va` ddie^`u gi` va^~n
co`n in dda^.m trong lo`ng o^ng cho to+'i ba^y gio+` sau khi nha.c
pha^?m na`y ra ddo+`i?
Nha.c si~ Cung Tie^'n: DDa^y la` ca khu'c dda^`u tie^n cu?a chu'ng
to^i vie^'t tu+` na(m 1953 lu'c ddo' to^i mo+'i 14 tuo^?i lu'c to^i
mo+'i ho.c dde^. lu.c no' la` co^ng an khu'c hoa`n toa`n tru+~ ti`nh
cu?a mo^.t ho.c sinh a?nh hu+o+?ng tho+ mo+'i la~ng ma.n cu?a Huy
Ca^.n, Xua^n Die^.u ....Rie^ng vo+'i to^i no' la` ddu+'a con dda^`u
lo`ng va^~n co`n ddu+o+.c thi'nh gia? ye^u thi'ch to^i va^~n thi'ch
vi` no' gia?n di. va` la` mo^.t tho+`i ho.c tro` cu?a mi`nh.
Ma(.c La^m: Ca?m o+n Nha.c si~ Cung Tie^'n.

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23466938