Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhac si Viêt Nam

GS Trân Van Khê trên youtube.com

Prof. Tran Van Khe shows his art of playing the Vietnamese drum TRÖNG alone and with other musicians on youtube.com

GS Trân Van Khê biêu diên nghê thuât danh trông Viêt Nam dôc tâu và diên cùng voi cac nhac si khac . 

Prof. Tran Van Khe with his students (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=ZSrKOAXXY14

Prof. Tran Van Khe on his birthday (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=GMBZBxP3Yqg

Tran Van Khe played Vietnamese traditional drum (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=yAdkL5LSyWs

Prof. Tran Van Khe played drum (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=ek21jWObu0w

Prof. Tran Van Khe (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=9O2e3aSziw0

Dan tranh & trong NGAU HUNG NAM XUAN (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=WGDzDZBsyms

Ngam tho (phu hoa Dan tranh & Percussion) (2007 in Viet Nam)
http://youtube.com/watch?v=YOr9B7Gqj_Y

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341511