Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Trân Quang Hai trên youtube.com

Sequences present Tran Quang Hai’s performances on different sites such as youtube.com, etc…

Séquences présente les jeux de guimbardes, de cuillers et du chant diphonique par Tran Quang Hai sur différents sites comme youtube.com, etc…

Tran Quang Hai bie^ ?u die^~n dda`n mo^i, muo^~ng, ha’t ddo^`ng song thanh tre^n ca’c trang nha` nhu+ youtube.com, vv…

Tran Quang Hai plays the Jew’s Harp (2006 in Paris)
http://youtube.com/watch?v=Eliex258VG0

Tran Quang Hai plays the spoons (2006 in Paris)
http://youtube.com/watch?v=Tf6HjKjkzgQ

Tran Quang Hai plays the Jew’s harp in Metz (2006 in Metz, France)
http://youtube.com/watch?v=C4_PjKcN2zs&mode=related&search=


Tran Quang Hai performs techno in a jew's harp (2006 in Brazil)
http://youtube.com/watch?v=3sae-BV1jZU&mode=related&search=


Tran Quang Hai plays with spoons at a fair in Rio de Janeiro (2006)
http://youtube.com/watch?v=KWuX5wdI0Vo&mode=related&search=

BachYen_TranQuangHai VA 27-8-2006 part 1(2006 in Virginia,USA)
http://youtube.com/watch?v=fLG7Ty8R9Yk


BachYen_TranQuangHai VA 27-8-2006 part 2 (2006 in Virginia, USA)
http://youtube.com/watch?v=okdYHbzTyjk&mode=related&search=

MAP 32-Tran Quang HAI-Musee de l'homme (2006, Paris, France)
http://youtube.com/watch?v=iFxAyWEjNLs


Tran Quang Hai at Bach Yen’s show in Orange County (2007 in USA)
http://youtube.com/watch?v=CB2OJC6ktsY&mode=related&search=

Tran Quang Hai - Omaggio Demetrio Stratos16th Jun 2007 (2007, Italy)

http://youtube.com/watch?v=EFTxVdgff8Q

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23387302