Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 2

 Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 2

Tran Quang Hai plays the spoons
Tran Quang Hai plays the Balinese Jew's harp Genggong
Tran Quang Hai creates spectra with Jew's harp
Cindy & Laura's Birthdays 12 november 2007
Tran Quang Hai sings the 7 CHAKRAS with overtones
Tran Quang Hai plays Viet dàn môi Jew's harp
Tran quang Hai's voice measured by the Sonagraph
Tran Quang Hai's demonstration of high pitched voice
Tran Quang Hai's demonstration of deep voice
Tran Quang Hai plays 2 Vietnamese tunes with Jew's Harp
Tran Quang Hai improvizes with the Yakut Jew's harp
Tran Quang Hai writes MINIMUM with his voice
Tran Quang Hai improvises with kargiraa style

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341453