Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 5

 Videos do Tran Quang Hai biểu diễn va thực hiện, tập 5

Oh Susannah played with a comb and a cigarette paper
A Vietnamese melody whistled and sung with overtones
Chinese KOU XIAN Jew's Harp by TRAN QUANG HAI
Oh Susannah with the Vietnamese Dan Moi Jew's harp
Improvization with a pulled bamboo Jew's harp
Spectrum of ARIRANG with overtones in one breath
Spectrum of SAKURA by a Vietnamese Jew's harp
Spectrum of the Vietnamese Dan Moi
Spectrum of Tran Quang Hai 's song "Nêu em ngoan"
Spectrum of overtones sung in Sygyt and Kargiraa styles
Spectrum of the Vietnamese Bamboo Jew's harp
Spectrum of the Vietnamese 3 tonues Jew's harp
Spectrum of the "Ode to Joy"
Spectrum of a Mongolian melody
Spectrum of the Tuvin Melody "Artii Sayir"
Bernard LORTAT-JACOB chante "Tu as laissé ton éclat"
Bernard Lortat-Jacob chante "Elle élève son enfant"
Different possibilities to write words with voice
How to write the word "MINI" with a pair of spoons ?
How to write the word MINI with the Jew's Harp ?
How to write the word MINIMUM with overtones ?
Harmonic kiss 01 02 2009
TRAN QUANG HAI plays the Vietnamese Baby Dan Moi
TRAN QUANG HAI plays the metal Jew's harp with string
TRAN QUANG HAI plays the phonecard Jew's harp
TRAN QUANG HAI sings the ODE TO JOY in one breath
TRAN QUANG HAI sings 2 Tuvin melodies in one breath
Mongolian tune with overtones in one longest breath
Nguyên Duc chante dans le style VONG CO, VIETNAM
Groupe Phượng Ca "Les petits doigts"
Ensemble PHUONG CA

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23341554