Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Tran Quang Hai

Video Tran Quang Hai trên http://myspace.com

 

 

VIDEOS Tran Quang Hai on http://myspace.com

Tran Quang Hai plays the spoons / Tran Quang Hai joue des cuillers / TQH gõ muỗng

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22379082

 

TQH writes the word MINIMUM / TQH écrit le mot MINIMUM/ TQH viết MINIMUM

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22362675

 

TQH plays Yakut jew’s harp / TQH joue de la guimbarde yakoute/TQH chơi đàn môi Yakut

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22362062

 

 

TQH plays 2 Viet tunes with Jew’s harp/TQH joue 2 airs viet avec guimbarde/TQH chơi 2 bài Việt với đàn môi

http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=22360994

 

 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523560