Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Dạy hát Đồng song thanh |

Trần Văn Khê : Đối thoại với đàn đá Việt Nam, 19.06.2010

Trần Văn Khê : Đối thoại với đàn đá Việt Nam, 19.06.2010 Jun 26, '10 4:19 AM for everyone Việt Nam có hai nhạc cụ cổ xưa từ thời tiền sử, đó là Trống Đồng của dân tộc Kinh ở miền Bắc và Đàn Đá của dân tộc Tây Nguyên ở miền Nam.Trên thế giới, chỉ vùng Tây Nguyên của Việt Nam mới có

Trần Quang Hải dạy hát đồng song thanh tại Bologna (Ý) thứ bảy 16 tháng 6, 2007

 Trần Quang Hải dạy hát đồng song thanh tại thành phố Bologna (Ý) thứ bảy 16 tháng 6, 2007Liên lạc: Sono aperte le prenotazioni. Cell. 340 0807211 - info@modomusica.com _uacct = "UA-860463-1"; urchinTracker();

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523380