Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Nhạc Châu Á |

GS TRẦN VĂN KHÊ : CON ĐƯỜNG TƠ LỤA, CON ĐƯỜNG ĐỐI THOẠI

CON ĐƯỜNG TƠ LỤA, CON ĐƯỜNG ĐỐI THOẠI Từ 4 năm nay, Unesco đã lập ra chương trình 10 năm về đề tài “Con đường tơ lụa, con đường đối thoại” (1987-1997) với mục đích không những tìm hiểu văn hóa của các dân tộc sống dài theo con đường mà từ xưa bao nhiêu đoàn người đã từng đi, chở trên lưng lạc đà ngọc ngà, châu báu, đồ gia vị, bạc vàng...; đã băng rừng lướt bụi, vượt đồi,

Các loại Đàn Tranh ở Viễn Đông

  Viễn Đông là một phần của Á châu và chịu ảnh hương văn minh vàvăn hóa Trung Quốc rất sâu đậm. Các xứ Nhựt Bổn, Đại Hàn và Việt Nam đều sử dụng Hán tự để diễn tả tư tưởng, dù rằng mỗi xứ đều có chữ viết riêng (Nhựt với hiragana, katakana, kanji; Đại Hàn với hyangul; Việt Nam với quốc ngữ). Vì thế,

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 23523446