Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Thông báo

Souvenir Pictures of the 39th World Conference of the ICTM in Vienna, Austria, 4-11 july 2007

More than 1,000 pictures of the 39th World Conference of the ICTM taking place in Vienna from 4 to 11 July 2007 are presented herewith . You can download them freely . And please send me a word to let me know about your impression . Thank you in advance and enjoy.
 
 
Plus de 1.000 photos prises lors du 39ème Congrès mondial de l'ICTM ayant lieu à Vienne (Autriche) du 4 au 11 juillet 2007 sont présentées ici. Vous pouvez les télécharger librement. Et n'oubliez pas de m'envoyer un mot . Merci d'avance et amusez vous bien .
 
 
Xin moi cac ban vao xem trên môt ngàn tâm hinh chup hôi nghi thê gioi lân thu 39 cua ICTM tai Vienna, Ao quôc tu 4 toi 11 thang 7 , 2007 . Cac ban co thê tai hinh xuong tu do . Xin cho biet y kien. Cam on nhieu

 

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/49

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/50

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/51

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/52

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/53

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/54

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/55

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/56

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/57

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/58

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/59

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/60

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/61

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/62

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/63

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/64

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/65

http://tranquanghai.multiply.com/photos/album/66 

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22043291