Music news from a Vietnamese traditional musician

Category » Trang nhà liên hệ nhạc Việt

TIỀN VỆ, trang nhà về văn học và nghệ thuật, Úc châu

TIEN VE is an online centre for the arts (including literature, music, visual and performing arts) whose principal activities are presenting new creative works and organizing debates on aesthetic and artistic issues. The main aim of TIEN VE is to contribute to the formation of a Commonwealth of Vietnamese Arts, where, regardless of geographical and political differences, everyone can join and share their endeavour in exploration and experimentation so that artistic creativity is reunited with its original meaning, namely, the making of the new.

TIỀN VỆ là một trung tâm văn học và nghệ thuật trên mạng lưới thông tin toàn cầu, với hai hoạt động chính là phổ biến các tác phẩm mới và tiến hành các cuộc tranh luận về văn học nghệ thuật. Mục đích chủ yếu của TIỀN VỆ là nhằm góp phần xây dựng một khối Thịnh Vượng Chung của văn học nghệ thuật Việt Nam, nơi, bất chấp những dị biệt về địa lý và chính trị, mọi người có thể gặp gỡ nhau trong nỗ lực tìm tòi và thử nghiệm để trả công việc sáng tác trở về đúng nguyên nghĩa của nó: làm ra cái mới.

ban biên tập

Ban biên tập - mail@tienve.org

Nguyễn Hưng Quốc - nguyenhungquoc@tienve.org

Hoàng Ngọc Tuấn - hoangngoctuan@tienve.org

Phạm Quang Tuấn - phamquangtuan@tienve.org

Nguyễn Hoàng Văn - nguyenhoangvan@tienve.org

Nguyễn Hoàng Tranh - nguyenhoangtranh@tienve.org

Võ Quốc Linh - voquoclinh@tienve.org

Tạ Duy Bình - taduybinh@tienve.org

ban kỹ thuật

Hoàng Ngọc Quỳnh - hoangngocquynh@tienve.org

Lê Thân Tuấn Châu - lethantuanchau@tienve.org

Ngô Ðức Vinh - ngoducvinh@tienve.org

Hoàng Ngọc Diêu - hoangngocdieu@tienve.org

Lê Trung Tự - letrungtu@tienve.org

 

Muốn đọc các bài trên trang nhà này , xin bấm vào link dưới đây:
http://www.tienve.org/

•• Âm nhạc cổ truyền

•• Nhạc mới

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•••• Nghệ sĩ từ trần

•• Nghiên cứu gia VN

•• Nhạc thiểu số

•• Tiểu sử ca sĩ

•• CA TRU

•• HÁT XẨM & TRỐNG QUÂN

•• Nhạc Hàn Quốc

•• Nhạc Nhựt Bổn

•• Nhạc Trung quốc

•• Nhạc Đông Nam Á

•• Nhạc Mông Cổ

•• Nhạc sắc tộc

•• Nhạc Tuva

•• song thanh tác giả khác

•• song thanh TQH

•• Giọng trị bịnh

•••• Chakra - Yoga

•• Ca sĩ Khoomei

•• Nghiên cứu gia Khoomei

•• Âm thanh học

•• Ngôn ngữ khác

•• Đàn Mội Hmông

•• Tiêm ban sach và nhac cu

•• Tiểu sử dân tộc nhạc học gia

•• Trang nhà dân tôc nhac hoc

•• Phân mêm : Phân tach bôi âm

•• Muông

•• Tran Quang Hai

•• Nhac si Viêt Nam

•• Hat dông song thanh

•• Bach Yên

•• VIDEO/CD trên WEB

•• Nhạc Việt cổ truyền

•• Đàn Môi

•• Tiểu sử nhạc sĩ

•• Tiểu sử

•• Phỏng vấn báo, radio

•• Bài viết

Visitors: 22003117